Една от дейностите, които е желателно да се извършва регулярно и по-често от съответните фирми, е свързана със създаването на здравословните и безопасни условия на труд. Специалистите във фирмата ни много добре разбират това, като предоставят всички необходими услуги, за подобна консултация
Създаването на безопасни условия за труд е многопластов и разнообразен процес, в който са включени различни задължения, които трябва да бъдат поети от всички служители в съответната фирма. Професионалистите от „Труд консулт“ могат да ви предоставят всички необходими услуги за изготвянето на: инструкции и правила за безопасна работа, проверка на  книгите за инструктаж/начален , ежедневен ,периодичен/, попълване и подаване на годишна декларация по чл. 15 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) , посредничество със Службите по трудова медицина, както и следните:

вътрешен правилник за трудовия ред, правила за определяне на работната заплата, колективен трудов договор, вътрешнофирмени заповеди. Всеки човек се нуждае от определена сигурност и правила, които трябва да определят неговото работно време, условия на труд, както и здравословната работна среда. За всичко това се грижат нашите специалисти, които имат за задача да помогнат при изготвянето на различната документация, определяща по-добрите и оптимални професионални условия във фирмите и предприятията.

Подобна дейност е доста отговорна и всеобхватна, тъй като повечето служители прекарват достатъчно дълго време на своето работно място, а от по-добрите и регулирани условия на професионалната среда зависи и качеството на живот на работниците, професионалистите и специалистите във фирмите. Това много добре се разбира от нашите консултанти, които са готови да откликнат на всяка нужда, определяща безопасните условия на труд.

За тази цел трябва да се провеждат по-често инструктажи, като се попълват и ведомостите, свързани със сигурността и безопасността на труда и работното място. „Труд консулт“ може да оптимизира процеса по създаването, провеждането и съблюдаването, на различните правила за здравословен работен процес, който зависи от начина на работа и условията, създадени от различните фирми или предприятия.

  • Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред
  • Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата
  • Изготвяне на колективен трудов договор
  • Изготвяне на инструкции за безопасна работа
  • Изготвяне на програма за начален инструктаж и инструктаж на работното място
  • Проверка на инструктажни книги
  • Изготвяне на вътрешно – фирмени заповеди по ЗБУТ
  • Попълване и подаване на Декларация по чл.15 по ЗЗБУТ
  • Посредничество със службите по трудова медицина