20.03.2017 alex

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2017 г.

Натрупването на определен стаж и минималната пенсионна възраст позволяват през 2017 година лицата да се възползват от правото си на пенсионно възнаграждение. Трябва да се отбележи, че това право не може да се погаси по давност. Как да го разбираме?

Всеки, покрил през изминалата 2016 година необходимите изисквания  за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право да се пенсионира и през 2017 г., и през следващите години,  без значение дали са настъпили промени в условията за пенсионирането през този период.

Условията за придобиване на споменатото право могат да се видят  в таблицата, посочена по-долу:

пенсиониране 2017

Има обаче и друга категория хора, които по една или друга причина не могат да покрият право на пенсия  за осигурителен стаж и достигната възраст по посочените по-горе критерии. Те получават възможност да се пенсионират,  когато навършат 66 години за двата пола и минимум 15 години реален осигурителен стаж (Това може да се провери в таблицата по-долу).

пенсиониране 2017

Желаещите да се пенсионират по-рано от навършване на необходимата възраст, имат право да се пенсионират до 12 /дванадесет/ месеца по-рано от изискуемата  възраст, определена в чл. 68, ал. 1 на КСО. Единственото условие е да имат необходимия осигурителен стаж, който е посочен в КСО чл. 68, ал. 2.

Добре е да се има предвид, че този вид пенсия също се отпуска от датата на подаване на заявлението и се превежда пожизнено, но размерите й се намаляват с 0,4 % за всеки месец, който не достига, докато лицето навърши възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1.

Българските граждани, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст в намалени размери, нямат правото да получат пенсии по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 68 а от КСО).

 

Забележка: Тълкуванието е съобразено с КСО /Кодекс за социално осигуряване/.